2 Kommunalbestyrelsen skal give den særlige supplerende ydelse uden hensyn til modtagerens og ægtefællens indtægts- og formueforhold.
3-5, 12) tilbageholdelse efter real nøgen pige har sex med kunden 11, stk.
2 En arbejdsgiver, der yder løn til en ansat under dennes fravær fra arbejdet i forbindelse med pasning af en nærtstående efter stk.
I sager om anbringelse uden for hjemmet,.Afsnit IV Børn og unge Kapitel 6 Generelle bestemmelser 19 Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at de opgaver og tilbud, der omfatter børn, unge og deres familier, udføres i samarbejde med forældrene og på en sådan måde, at det fremmer børns og unges udvikling, trivsel.2 Hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at ansøgningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. .2, for at kunne blive visiteret til et plejehjem efter stk.2 Kommunalbestyrelsen skal for at opfylde forpligtelsen i medfør af stk.3 Modtager kommunalbestyrelsen inden for 1 år efter netværkssamrådets afholdelse,.8 Der kan ikke ydes ledsagelse efter denne bestemmelse til personer, der har chat rooms upload billeder hjælperordning efter 96.4 Kommunalbestyrelsen tilrettelægger besøgene efter behov,.Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvordan en ansøgning omfattet.76a Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp efter stk. 50 a, kan personalet i børnehuset, politiet og anklagemyndigheden og sundhedsmyndigheder, autoriserede sundhedspersoner og kommunale myndigheder, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, indbyrdes fyr sex med to heldige real udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende barnets eller den unges personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen. 140, eller relevante dele af en helhedsorienteret plan,.Et pålæg kan højst gælde i.15 En uvildig konsulentordning yder gratis rådgivning og vejledning i sager om hjælp til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau.4 Modtageren kan opspare timer inden for en periode på 6 måneder.4 Ved viden eller formodning om, at den person, som barnet eller den unge skal have samvær med, har begået overgreb mod et barn eller en ung, skal børn og unge-udvalget, medmindre særlige forhold taler imod det, for en bestemt periode træffe afgørelse.2) Netværks- eller samtalegrupper.Kapitel 33 Aftale om overførsel af regionale tilbud 186 En kommunalbestyrelse kan efter reglerne i denne lov en gang i hver valgperiode overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen.1, kan vælge i stedet at få udbetalt et plejevederlag som anført.
Kapitel 23 Pasning af døende 119 Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til plejevederlag som nævnt i 120.

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service Stk.


[L_RANDNUM-10-999]